Close

FACIAL ESTHETICS

The studio specializes in dental aesthetics, smile and injectable aesthetic medicine of the face.

(Hrvatski)

Skladno povećane gornja i donja usna do simetrije, sa jasno definiranim te lagano naglašenim rubom i lukom koji pojaćavaju mladost i privlačnost lica


If you really want beautiful, natural lips, doc.dr. Ljiljana Hlupić will do exactly what you want!
(Hrvatski)

Povećanje usana hijaluronskim filerom u Dental Estetic Studiu je zahvat koji radimo već 6 godina. Studio je specijaliziran za estetiku zubi, osmjeha i injekcionu estetsku medicinu lica. Jedan od specijalista Dental Estetic Studia Doc. dr. Ljiljana Hlupić veliki je stručnjak za neinvazivnu estetsku medicinu i anti-age zahvate, a lijepo i umjereno napravljene i korigirane usne posebna su joj specijalnost.

Što je važno kod punjenja usana hijaluronskim filerom:

  1. velika stručnost , preciznost i smisao za estetiku samog doktora
  2. nekoliko tehnika aplikacije u 1 zahvatu koje dovode do idealnih tj. skladnih usana
  3. umjerenost količine filera koja se aplicira
  4. vrsta filera- pravilno odabrana

Kako trebaju izgledati pravilno i lijepo povećane usne hijaluronskim filerom:

  • IDEALNE USNE – su kad imaju punu i gornju i donju usnu u proporcionalnom omjeru sa jasno definiranim i blago naglašenim rubom.

Kod povećavanja volumena usana treba voditi računa o stvaranju JASNE KONTURE usana, skladne SIMETRIJE gornje i donje usne, kao i činjenica da posve blago PODIZANJE RUBA usana znatno pomlađuje i povećava privlačnost lica. Punjenje tj. povećanje usana hijaluronskim filerom mora uvijek biti u skladu sa fizionomijom lica pacijenta i osobnošću osobe.

Doktorica Hlupić pored svojeg estetskog znanja i istreniranosti koje je stekla završeći specijalizaciju Američke Akademije za Estetsku Medicinu posjeduje i dugogodišnje iskustvo temeljeno na brojnim estetskim tretmanima (većinom povećanja usta), na brojnim licima kojima je osnovni uvijet bio postizanje prirodnih a proljepšavajućih rezultata za koje nitko neće posumnjati da su postignuta nekim od estetskih tretmana. Doktorica Hlupić zna kako injektirati filer da bi se dobile pune usne ali prirodne tj kako popuniti usnice da se dobije prirodni rezultat bez opasnosti da se dobije izgled „patkastih“ usta ili usta „poput kobasice”.FF

Kod punjenja usana hijaluronskim filerom pored pravilnog injektiranja filera, znanja, iskustva i posjedovanja vještine te nevjerojatne preciznosti mora se uzeti u obzir i misliti na niz drugih čimbenika: od anatomije lica i fiziologije i stanja kože do vrste filera koji se upotrebljava te kako se on ponaša u tkivu usne. Sve je važno da pacijent dobije točno ono što je očekivao. Adekvatnu punoću, oblik i rezultat laganog pomlađivanja.

Ako je pacijentova želja samo micanje crta ( bora ) i skupljenost ( suhi izgled) usana doktorica Hlupić će vaše usne samo pomladiti i popuniti do veličine kakvu želite ili ste imali u mladosti.

Pomlađivanje usana hijaluronskim filerima jako ce pomladiti lice i kod muškaraca isto kao i kožu lica ako se tretira hijaluronom.

Zato želite li zaista predivne, ali prirodne usne doc.dr. Ljiljana Hlupić u Dental Estetic Studiu napraviti će vam točno ono što želite!


Luna kolaž s watermarkom
(Hrvatski)

Naša doktorica za anti-ageing doc.dr.sc.Ljiljana Hlupić u procesu tretmana hijaluronskim filerom kojim se korigira tanja gornja usna i popunjavaju sitne bore, što doprinosi pomlađivanju izgleda cijelog lica. 

(Hrvatski)

Hijaluronskim filerom blago popunjena i simetrizirana gornja usna do skladnog izgleda, idealno oblikovana.

Lip augmentation with hyaluronic filler is a procedure we have been performing for 6 years. The office is specialized for aesthetic of teeth, smile and injectable aesthetic facial medicine. Doc.dr. Ljiljana Hlupić, one of the specialists at the Dental Estetic Studio is a major expert in non-invasive aesthetic medicine and anti-aging treatments, and beautiful and moderately made and corrected lips are her specialty.

What is important when filling your lips with a hyaluronic filler:

1) great expertise, precision and sense for aesthetic of the doctor

2) several application techniques in the 1 procedure that lead to ideal i.e. harmonious lips

3) moderation of the amount of filler applied

4) type of filler – properly selected

What properly and beautifully enhanced lips by hyaluronic filler should look like:

– IDEAL LIPS – when they have full upper and lower lip in proportion with clearly defined and slightly enhanced edge.

When increasing the volume of the lips, it is important to pay attention to CLEAR DEFINITION of the lips, with harmonic SIMMETRY of the upper and lower lip, as well as the fact that the slight BOOST OF THE EDGE of the lip significantly rejuvenates and increases the attractiveness of the face. Filling, i.e. lip augmentation with hyaluronic filler must always be in harmony with the physiognomy of the patient’s face and personality.

In addition to her aesthetic knowledge and practice acquired by completing the specialization of the American Academy for Aesthetic Medicine, Dr. Hlupić also has a longstanding experience based on numerous aesthetic treatments (mostly lip augmentation), on numerous faces whose basic requirement was to achieve natural and profuse results for which no one would suspect were achieved by aesthetic treatment. Dr. Hlupić knows how to inject the filler to get full but natural lips to get the natural result without the danger of getting the “duck-like” mouth or “sausage-like” mouth.

In addition to proper injection of the fill, knowledge, experience and skills necessary for this precision, when filling the lips with hyaluronic filler one must also consider a number of other factors: from facial anatomy and physiology to the skin condition and type of filler used, how it acts in the lip tissue. All of this is important in order to give the patient exactly what is expected. Adequate fullness, shape and result of light rejuvenation.

If patient desires only to remove the lines (wrinkles) and collection (dry look) of the lips, Dr. Hlupić will rejuvenate your lips and fill them up to the size you want, or as you had when you were younger.

Lip rejuvenation with hyaluronic filaments will rejuvenate the face of men, as well as the facial skin if it is treated with hyaluronic.

So, if you really want beautiful, but natural lips, doc.dr. Ljiljana Hlupić at the Dental Estetic Studio will do exactly what you want!


OUR WORK: BEFORE & AFTER

BLOG

Book your appointment today!

Call us on +385 1 4847 432 or send us an inquiry!

CONTACT